Spin kits

Mini Plus TM Plasmid DNA Extraction System


GF2001 Mini Plus Plasmid DNA Extraction 50 preps $102.25

GF2002 Mini Plus Plasmid DNA Extraction 250 preps $423.30

GFB2001 Mini Plus Blue Plasmid DNA Extraction 50 preps $113.03

GFB2002 Mini Plus Blue Plasmid DNA Extraction 250 preps $459.64

BAC1001 Mini Plus BAC DNA Extraction System 50 preps $127.81

BAC1002 Mini Plus BAC DNA Extraction System 250 preps $524.59


Midi Plus TM & Maxi Plus TM & Endotoxin-Free Midi/Maxi Ultrapure Plasmid Extraction System


GDV2001 Midi Plus Ultrapure Plasmid Extraction System 25 preps $362.93

GDV2002 Midi Plus Ultrapure Plasmid Extraction System 50 preps $612.04

GMV2001 Maxi Plus Ultrapure Plasmid Extraction System 10 preps $271.80

GMV2002 Maxi Plus Ultrapure Plasmid Extraction System 25 preps $611.68

GDN1001 Endotoxin-Free Midiprep System 25 preps $402.75

GMN1001 Endotoxin-Free Maxiprep System 15 preps $495.47


 Genomic DNA Extraction System


GG1001 B/T Genomic DNA Mini 50 preps $174.32

GG1002 B/T Genomic DNA Mini 250 preps $783.12

GG2001 Geno Plus Genomic DNA Mini 50 preps $179.54

GG2002 Geno Plus Genomic DNA Mini 250 preps $806.62

GGD2001 Blood Genomic DNA Midi 20 preps $203.16

GGD2002 Blood Genomic DNA Midi 50 preps $457.11

GGM2001 Blood Genomic DNA Maxi 10 preps $203.16

GGM2002 Blood Genomic DNA Maxi 25 preps $457.11


Affiplant Genomic DNA Extraction System


GPG1001 Plant Genomic DNA Mini 50 preps $205.19

GPG1002 Plant Genomic DNA Mini 250 preps $969.53

GPGM1001 Plant Genomic DNA Maxi 20 preps $436.22

Affiplant Gel Advanced TM Extraction System

EG2001 Gel Advanced Extraction System 50 preps $104.58

EG2002 Gel Advanced Extraction System 250 preps $427.48

Affiplant PCR Advanced TM Clean Up System

PF2001 PCR Advanced Clean Up System 50 preps $104.58

PF2002 PCR Advanced Clean Up System 250 preps $427.48Affigen Gel/PCRTM DNA Isolation Systems


GP1001 Gel/PCR DNA Isolation Systems 50 preps $120.27

GP1002 Gel/PCR DNA Isolation Systems 250 preps $491.60

Affigen miTotal TM RNA Extraction Miniprep System

VTR1001 miTotal RNA Mini 50 preps $394.08

VTR1002 miTotal RNA Mini 250 preps $1,576.34


Affigen

 Total RNA Extraction System


GR1001 Total RNA Mini 50 preps $295.57

GR1002 Total RNA Mini 250 preps $1,294.25

GRD1001 Total RNA Midi 10 preps $170.76

GRD1002 Total RNA Midi 50 preps $698.57

GRM1001 Total RNA Maxi 6 preps $279.43

GRM1002 Total RNA Maxi 24 preps $901.43


Affigen

 Viral RNA Extraction Miniprep System

GVR1001 Non-Flu Viral RNA Miniprep Extrction System 50 preps $257.06

GVR1002 Non-Flu Viral RNA Miniprep Extrction System 250 preps $1,211.44

GVRS1001 Flu Viral RNA Miniprep Extrction System 50 preps $257.06

GVRS1002 Flu Viral RNA Miniprep Extrction System 250 preps $1,211.44

Affigen

 Plant Total RNA Extraction System

GPR1001 Plant RNA Mini 50 preps $355.46

GPR1002 Plant RNA Mini 250 preps $1,590.78

GPRM1001 Plant RNA Maxi 10 preps $274.44

Affigen

 VioTotal TM Plant RNA Extraction System

PVTR1001 VioTotal Plant RNA Mini 50 preps $388.81

PVTR1002 VioTotal Plant RNA Mini 250 preps $1,725.68

Affigen

 FFPE Extraction System

FFVTR1001 FFPE miTotal RNA Mini Extraction System 50 preps $401.92

FFVTR1002 FFPE miTotal RNA Mini Extraction System 250 preps $1,990.01

FFDR1001 FFPE DNA/RNA Extraction System 50 preps $414.97

FFDR1002 FFPE DNA/RNA Extraction System 250 preps $2,077.34

Affigen

 Single Cell miTotal TM RNA Extraction System

SCVTR1001 Single Cell miTotal RNA Extraction System 50 preps $354.68

SCVTR1002 Single Cell miTotal RNA Extraction System 250 preps $1,418.70

Affigen

DNA Advanced TM DNA Clean Up and Concentrator System

DC1001 DNA Advanced DNA Clean Up and Concentrator System 50 preps $104.58

DC1002 DNA Advanced DNA Clean Up and Concentrator System 250 preps $427.48

Affigen

 96 Well Mini Plus TM Plasmid Extraction System

GF961001

Affigen

 96 Well Mini Plus Plasmid Extraction System 96 plates x 4 $1,012.71

VTR961001 96 Well miTotal RNA Extraction System 96 plates x